ONE STEP CLOUD ZASADY I WARUNKI

Wprowadzenie

Poniższy tekst wyszczególnia zasady dopuszczalnego użytkowania (AUP) dotyczące korzystania z usług świadczonych przez One Step Cloud przez klienta / użytkownika (zwanego dalej Klientem). Ten dokument zastępuje wszystkie formy tego dokumentu wcześniej opublikowane przez One Step Cloud.

Wszyscy klienci One Step Cloud muszą znać i przestrzegać tych zasad. Korzystanie z usług One Step Cloud w dowolnej formie stanowi akceptację niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.

Niniejsza Polityka dopuszczalnego użytkowania może być dalej zwana polityką, AUP lub Polityką dopuszczalnego użytkowania. Datą wejścia w życie niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania jest data akceptacji przez Klienta usług z One Step Cloud i będą one obowiązywać do momentu zamknięcia konta przez Klienta lub One Step Cloud anuluje konto Klienta. Dalsze korzystanie z usług One Step Cloud stanowi zgodę na niniejsze Zasady i wszelkie ich modyfikacje.

Prowizja za usługi

One Step Cloud będzie świadczył usługi na swoich systemach komputerowych na rzecz indywidualnych właścicieli kont w zamian za uiszczenie opłat i zgodność z warunkami niniejszego dokumentu.

Usługi One Step Cloud są zdefiniowane jako korzystanie przez posiadacza konta z usług informatycznych, telekomunikacyjnych, oprogramowania i usług informacyjnych świadczonych przez One Step Cloud. Usługi te obejmują również zapewnianie dostępu do komputerów, telekomunikacji, oprogramowania i usług informacyjnych świadczonych przez osoby trzecie korzystające z Internetu.

One Step Cloud obejmuje dostęp do całej społeczności internetowej. Niektóre internetowe materiały i dyskusje zawierają język lub zdjęcia na tematy przeznaczone dla dorosłych odbiorców. Właściciele kont mający mniej niż 18 lat muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu rejestracyjnym na te warunki w celu wskazania akceptacji, a rodzic lub opiekun prawny zgadza się być odpowiedzialny za płatność konta.

One Step Cloud nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartością przekazywanych informacji. One Step Cloud nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących świadczonych usług. One Step Cloud zrzeka się również wszelkiej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. One Step Cloud nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie poniesione szkody. Obejmuje to utratę danych wynikającą z opóźnień, niedostarczenia, nieodebranych dostaw lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych przez własne zaniedbanie lub błędy lub pominięcia. Wykorzystanie wszelkich informacji uzyskanych za pomocą usług One Step Cloud odbywa się na własne ryzyko. One Step Cloud w szczególności zaprzecza wszelkiej odpowiedzialności za dokładność lub jakość informacji uzyskanych za pośrednictwem jej usług.

One Step Cloud opublikuje powiadomienie o podwyżkach opłat na 30 dni przed ich wejściem w życie.

Data rozpoczęcia usługi to dzień, w którym One Step Cloud aktywuje konto. Opłaty za założenie i opłatę za pierwszy miesiąc, jak określono w formularzu rejestracyjnym One Step Cloud, podlegają zwrotowi, jeśli właściciel konta anuluje w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia usługi.

Właściciel konta rozumie, że okres usługi wydłuża się na 1 miesiąc i jest automatycznie przedłużany, chyba że zostanie rozwiązany przez właściciela konta lub One Step Cloud. One Step Cloud zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w dowolnym momencie, ale musi poinformować właściciela konta na piśmie co najmniej 30 dni przed nową stawką. Zmiany opłat obowiązują w momencie odnowienia. One Step Cloud zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego konta z naruszeniem któregokolwiek z warunków niniejszej polityki.

Wykorzystanie materiałów

Materiały z domeny publicznej (na przykład obrazy, tekst i programy) można pobierać lub przesyłać za pomocą usług One Step Cloud. Właściciele kont mogą również rozpowszechniać materiały w domenie publicznej. Właściciel rachunku ponosi wszelkie ryzyko związane z ustaleniem, czy materiał jest własnością publiczną.

Zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych i umowami międzynarodowymi materiałów chronionych prawem autorskim (na przykład obrazów, tekstu i programów) nie można przesyłać za pomocą usług One Step Cloud bez zgody właściciela praw autorskich. Materiały chronione prawem autorskim można pobrać do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych materiały chronione prawem autorskim nie mogą być przekazywane innym osobom. Materiał chroniony prawem autorskim nie może być zmieniany, nie można również modyfikować informacji o autorach ani informacji o prawach autorskich.

korzystanie z usług

Właściciel konta zgadza się zachować bezpieczne hasło do konta. Bezpieczne hasła to hasła o długości od „6 do 8”, zawierające wielkie i małe litery oraz cyfry lub inne znaki, których nie można znaleźć w słowniku w kolejności bezpośredniej lub odwrotnej, bez względu na język słownika.

Właściciel konta zgadza się korzystać z usług świadczonych przez One Step Cloud zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi. W związku z tym posiadacz rachunku zgadza się nie korzystać z tych usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub działalności lub pozyskiwania jakiejkolwiek działalności zabronionej przez prawo.

Właściciel konta zgadza się nie używać żadnego procesu, programu ani narzędzia korzystającego z usług One Step Cloud do odgadywania haseł posiadaczy kont w tym lub w innych systemach. Właściciel konta zgadza się nie korzystać z usług do nieautoryzowanych prób uzyskania dostępu do systemów i sieci innych osób.

One Step Cloud i sieci łączące mogą być używane przez właścicieli kont do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. Firmy te nie powinny jednak wpływać na korzystanie z usług One Step Cloud przez innych posiadaczy kont.

Wysyłanie niechcianych masowych wiadomości e-mail jest uważane za spam i jest niezgodne z prawem. Wysyłanie dowolnej formy niechcianych masowych wiadomości e-mail za pośrednictwem usług One Step Cloud jest zabronione. Podobnie, wysyłanie spamu od innego usługodawcy reklamującego stronę internetową, adres e-mail lub wykorzystującego dowolny zasób hostowany przez One Step Cloud jest zabronione. Kont ani usług One Step Cloud nie można wykorzystywać do pozyskiwania klientów ani zbierania odpowiedzi na wiadomości wysyłane od innego dostawcy usług internetowych, w przypadku gdy wiadomości te naruszają niniejsze Zasady lub zasady innego dostawcy.

Subskrybowanie adresów e-mail do dowolnej listy adresowej bez wyraźnej i weryfikowalnej zgody właściciela adresu e-mail jest zabronione. Wszystkie listy mailingowe prowadzone przez klientów One Step Cloud muszą mieć zamkniętą pętlę („” Potwierdzone przyjęcie ””). Wiadomość z potwierdzeniem subskrypcji otrzymana od każdego właściciela adresu musi być przechowywana w aktach przez cały czas istnienia listy adresowej. Kupowanie list adresów e-mail od stron trzecich w celu wysyłania ich z dowolnej domeny hostowanej One Step Cloud lub odwoływanie się do dowolnego konta One Step Cloud jest zabronione. „

Prowadzenie konta w imieniu, w związku lub odsprzedaż jakiejkolwiek usługi osobom lub firmom wymienionym w bazie danych Spamhaus Register of Operations Spam (ROKSO) na stronie www.spamhaus.org jest zabronione.

Klient nie może próbować uzyskać dostępu do konta lub zasobu komputerowego nienależącego do tego użytkownika (np. „” Cracking ””).

Klient nie może uzyskać ani próbować uzyskać usługi w jakikolwiek sposób lub przy pomocy urządzenia w celu uniknięcia płatności

Klient nie może inicjować nieautoryzowanego dostępu, zmian, zniszczenia lub jakichkolwiek prób takich informacji jakichkolwiek klientów One Step Cloud lub użytkowników końcowych za pomocą jakichkolwiek środków lub urządzeń.

Reklama, przekazywanie lub inne udostępnianie oprogramowania, programu, produktu lub usługi, które mają naruszać niniejszą AUP lub AUP dowolnego innego dostawcy usług internetowych, co obejmuje między innymi ułatwienie wysyłania SPAM, inicjowanie pingowania, zalewania, bombardowania poczty, ataków typu „odmowa usługi” jest surowo zabronione. „

Klientowi nie wolno świadomie angażować się w jakiekolwiek działania mające na celu nękanie lub które spowodują atak typu „odmowa usługi” (np. Ataki zsynchronizowaną sekwencją numerów) na dowolnego użytkownika, czy to w sieci One Step Cloud, czy w sieci innego dostawcy.

Właściciel konta nie może używać swojego konta internetowego do nękania lub nadużywania innych członków społeczności internetowej lub w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu.

odszkodowanie

Właściciel konta przyjmuje do wiadomości, że One Step Cloud dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne w systemach One Step Cloud były dokładne. Jednak One Step Cloud nie może udzielać żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących jakości, dokładności lub ważności dostępnych danych i / lub informacji. Wykorzystanie informacji uzyskanych z One Step Cloud lub za ich pośrednictwem jest na ryzyko właściciela konta.

Posiadacz konta przyjmuje również do wiadomości, że informacje dostępne za pośrednictwem sieci łączących mogą być niedokładne. One Step Cloud nie ma zdolności ani władzy nad materiałem. One Step Cloud nie może udzielać żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących jakości, dokładności lub ważności danych i / lub informacji znajdujących się w tych sieciach lub przez nie przesyłanych. Wykorzystanie informacji uzyskanych z lub za pośrednictwem usług One Step Cloud jest na ryzyko posiadacza rachunku.

Właściciel konta zgadza się na zabezpieczenie i zabezpieczyć One Step Cloud przed wszelkimi roszczeniami, w tym opłatami adwokackimi, wynikającymi z faktu, że właściciel konta otrzymuje usługi One Step Cloud, które powodują bezpośrednie lub pośrednie szkody innej stronie.

One Step Cloud nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały przechowywane w systemach hostów.

nadużycie usług

Każde użycie zasobów systemowych One Step Cloud, które zakłóca normalne korzystanie z systemu dla innych klientów One Step Cloud, jest uważane za nadużycie zasobów systemowych i stanowi podstawę do interwencji administracyjnej. Niektóre przykłady nadużyć systemu obejmują między innymi odradzanie dziesiątek procesów i zużywanie nadmiernej ilości pamięci lub procesora przez długi okres czasu.

W zależności od charakteru i wagi nadużycia użytkownik może otrzymać ostrzeżenie e-mailem lub konto użytkownika może zostać zawieszone przez Pomoc techniczną One Step Cloud. Jeśli niewłaściwe użycie jest niezamierzone, zawieszenie może zostać anulowane po dyskusji z pomocą techniczną One Step Cloud. Jeśli niewłaściwe użycie jest celowe, zawieszenie może zostać anulowane według uznania Operations Managera i może wymagać uiszczenia opłaty za ponowne połączenie usługi. Czasami niezamierzone niewłaściwe użycie jest błędnie klasyfikowane jako celowe niewłaściwe użycie. Klienci, którzy uważają, że ich działalność została błędnie sklasyfikowana, mogą odwołać się do Operations Managera.

Naruszenie któregokolwiek z tych AUP jest nieetyczne i może być przestępstwem. Oczekuje się, że przekażesz One Step Cloud wszelkie posiadane informacje dotyczące przypadków, w których AUP było lub jest naruszane. Gdy One Step Cloud dowie się o możliwych naruszeniach, rozpoczniemy dochodzenie. Jednocześnie, aby zapobiec dalszej możliwej nieautoryzowanej aktywności, One Step Cloud może zawiesić dostęp do usług na danym koncie. Potwierdzenie naruszeń może spowodować anulowanie indywidualnego konta i / lub postępowanie karne. Zawieszenie konta może zostać anulowane według uznania Operations Managera, po uiszczeniu opłaty za ponowne połączenie.

ogólne

Prawa autorskie. Wszystkie obrazy, tekst, programy i inne materiały znajdujące się na stronie www.onestepcloud.com są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie obrazów, tekstu, programów lub innych materiałów znajdujących się na tych stronach internetowych jest surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody OneStepCloud.

Znaki towarowe Nazwy, logo i slogany identyfikujące produkty i usługi OneStepCloud są zastrzeżonymi znakami towarowymi OneStepCloud lub jej spółek zależnych. Wszystkie pozostałe znaki handlowe i znaki usługowe są własnością ich właścicieli.

Przesyłanie treści. Niektóre obszary witryny internetowej OneStepCloud umożliwiają wymianę informacji między klientem a OneStepCloud. Każde przesłanie przez klienta staje się własnością OneStepCloud, a klient domyślnie przyznaje OneStepCloud uprawnienia i prawo do korzystania z tych treści zgodnie z korporacyjnymi politykami prywatności OneStepCloud. „

Odpowiedzialność klienta Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za korzystanie z witryny OneStepCloud. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec OneStepCloud, jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, dostawców i programistów, które mogą wynikać z korzystania z witryny OneStepCloud. Każdy klient OneStepCloud jest odpowiedzialny za działania swoich użytkowników i akceptując usługę OneStepCloud, zgadza się zapewnić, że jego klienci / przedstawiciele lub użytkownicy końcowi będą przestrzegać niniejszych Zasad. Skargi dotyczące klientów / przedstawicieli lub użytkowników końcowych klienta OneStepCloud zostaną przesłane do głównej osoby kontaktowej klienta OneStepCloud w celu podjęcia działań.

Dokładność informacji. Chociaż podejmowane są wszelkie uzasadnione starania w celu zapewnienia dokładności informacji, ani OneStepCloud, ani jego twórcy informacji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności przez klienta za dokładność informacji znajdujących się na stronie internetowej OneStepCloud. OneStepCloud nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji co do dokładności lub wartości handlowej lub programowej.

ogólne

AUP nie może zostać zastąpione żadnymi ustnymi umowami pracowników lub klientów OneStepCloud

Wszelkie modyfikacje umowy lub specjalne zmiany w AUP muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez przedstawiciela Spółki.